logoS


Organizacja nauki i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Podczas pobytu w  Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze "dzieci w wieku szkolnym objęte są nauczaniem oraz specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi.

Szkoła i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych wchodzą w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (www.zss.skoczow.pl), ul. Mickiewicza 12.

Podstawa prawna:

art. 3, pkt 1a, lit.b i art.71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami )

oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie organizacji kształcenia oraz warunkówi form realizowania specjalnych działań opiekuńczo wychowawczychw przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dane teleadresowe:

adres:  Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

43-436 Górki Wielkie, ul. Harcerska 31

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Szkoła Podstawowa nr 9

w  Ośrodku  Leczniczo - Rehabilitacyjnym "BUCZE" sp. z o.o.

43-436 Górki Wielkie, ul. Harcerska 31

telefon/ fax  33 – 858 72 00

adres  e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na terenie Ośrodka działa Szkoła Podstawowa, zapewniając  nauczanie w zakresie obowiązującej  podstawy programowej.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół  nauczycieli dydaktyków i nauczycieli wychowawców,

posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

Główne założenia procesu edukacyjno - wychowawczego:

 • kontynuacja nauki poprzez indywidualizację procesu kształcenia
 • współtworzenie warunków do optymalnego procesu leczenia, tworzenie płaszczyzny do osiągnięcia sukcesu,
 • zaspokajanie potrzeb w stosowaniu specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych, oddziaływujących terapeutycznie na psychikę dziecka.

Zajęcia dydaktyczne

Nauczyciele pracują w zespołach klasowych:

 • zespół klasowy edukacji wczesnoszkolnej 1-3,
 • zespoły klasowe 4 - 8 Szkoły Podstawowej.

Realizowane są wszystkie przedmioty nauczania.

Zajęcia wychowawcze

Oprócz zajęć lekcyjnych prowadzimy  pozalekcyjne zajęcia wychowawcze. Zajęcia aktywizują dzieci na wielu obszarach, rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia.

Nauczyciele – wychowawcy wyzwalają swobodną twórczość dziecka i rozwijają zdolność kreatywnego myślenia, stosując ciekawe i nowoczesne metody i formy pracy.

Najczęściej stosowane formy pracy pozalekcyjnej:

 • spacery, gry i zabawy na powietrzu,
 • zajęcia: plastyczne, czytelnicze, teatralne, wokalno – muzyczne,
 • zajęcia przybliżające kulturę śląska cieszyńskiego i walory Górek Wielkich,
 • imprezy i konkursy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków,
 • odrabianie lekcji.

Zajęcia wychowawcze organizowane są codziennie, również w okresie ferii szkolnych

i dni wolnych od nauki.

Informacje dla rodziców

Każdy uczeń realizuje program nauczania obowiązujący w szkole macierzystej. Dziecko powinno posiadać własne podręczniki, ćwiczenia  oraz zeszyty, by kontynuować program nauczania.

 

Uczeń do szkoły szpitalnej zabiera ze sobą:

 • spis tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów, które musi zrealizować

w szkole szpitalnej (przygotowuje nauczyciel ze szkoły macierzystej)

 • przybory do pisania, rysowania i malowania,
 • podstawowe artykuły papiernicze typu: klej, blok, papier ksero, papier kolorowy.

Rodzice proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów

(jeśli dziecko posiada):

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • opinie: psychologiczne, pedagogiczne i inne

 

Podczas przyjęcia do ośrodka rodzic/opiekun  wypełnia kartę ewidencji szkolnej.

 

Informujemy, że w naszej  szkole szpitalnej  nie organizujemy nauczania indywidualnego

Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania w Zespołach Klasowych w Placówkach Leczniczych nie dokonuje się klasyfikacji  śródrocznej, końcowo rocznej oraz nie przeprowadza się egzaminów.

Po zakończeniu nauki w szkole szpitalnej, uczniowie otrzymują zaświadczenie

o realizacji obowiązku szkolnego wraz z uzyskanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów. Obowiązują takie same zasady jak w szkołach macierzystych. Oceny te powinny być uznawane w szkołach macierzystych, ponieważ placówki oświatowe podlegają takim samym przepisom: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczni i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych.