logoS


komunikat prezesa zarządu

202106211259


Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków przebywających czasowo na leczeniu

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze w Górkach Wielkich

Procedury postepowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie szkoły przyszpitalnej w Górkach Wielkich

 Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach
  • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
    1 września 2020 r.
  • Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Sars-Cov-2 Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze z dnia 12 maja 2020 r.

 

Organizacja nauki i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Podczas pobytu w  Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze "dzieci w wieku szkolnym objęte są nauczaniem oraz specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi.

Szkoła i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych wchodzą w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (www.zss.skoczow.pl), ul. Mickiewicza 12.

Podstawa prawna:

art. 3, pkt 1a, lit.b i art.71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami )

oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie organizacji kształcenia oraz warunkówi form realizowania specjalnych działań opiekuńczo wychowawczychw przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.