logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

Prezes Zarządu  Ośrodka Leczniczo- Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych. 

1.     Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej  i konsultacji specjalistycznych: rehabilitacji medycznej, laryngologicznych, chirurgicznych oraz pulmonologicznych na potrzeby  Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. 2021, poz. 711 ze zm.) posiadający specjalizację: pulmonolog, (lub) alergolog, (lub) pediatra, (lub) specjalista rehabilitacji medycznej, (lub) otolaryngolog, (lub) balneoklimatolog, (lub) chirurg, (lub) ortopeda i traumatolog. Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

2.   Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Budynku Głównym Ośrodka – pokój nr 215  w godzinach 8.00 - 14.00 oraz na stronie internetowej pod adresem:http://www.osrodek-bucze.pl/konkursy

3.   Oferty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz. 10:00.

4.   Oferty składa się w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w  miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie  Ośrodka Leczniczo- Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich (pokój nr 215) Górkach Wielkich.

6.  Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w siedzibie OL-R „Bucze” w dniu 24.11.2021 r. o godz. 13:00. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz na   stronie  internetowej  www.osrodek-bucze.pl

7.   Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.   Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia  rozstrzygnięcia konkursu.

9.   Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia  terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

10. Oferent  ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej    finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.0.1285 ze zm.).

 

Zarządzenie Prezesa Zarządu z dnia 5.11.2021 r.

Załącznik nr 1 ogłoszenie

Załącznik nr 2 a oświadczenie oferenta

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 regulamin organizowania konkursu

Załącznik nr 4 szczegółowe warunki konkursu ofert


 Wzór umowy opieka lekarska

Wzór umowy konsultacje specjalistyczne

 


 202111241258 1

 202111241258 1