logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

Deklaracja dostępności

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. (z lokalizacją OLR „Bucze” ul. Harcerska 31, 43-436 Górki Wielkie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.osrodek-bucze.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11

43-450 Ustroń

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W starszych wpisach brak alternatywnego tekstu dla grafiki
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury (przemieszczanie za pomocą klawisza TAB, klawiszy strzałek)
 • Niektóre elementy wpisów na stronie posiadają słaby kontrast - zainstalowano Dodatek Czytnik ekranu, który anuluje tego typu problemy
 • Strona jest responsywna, ale niektóre elementy strony mogą być nieprawidłowo wyświetlane
 • Elementy, które tego wymagają (np pliki w formacie PDF), nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu.

Strona zostanie przebudowana i dopasowana do wymogów WCAG2.1.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Giżyński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (33) 854 26 40 wew. 212.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek poprzez stronę do Rzecznika Praw Obywatelskich (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dostępność architektoniczna

OLR „Bucze” - zakład leczniczy Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. zlokalizowany jest w dwóch budynkach: Budynku Głównym oraz Budynku Matki i Dziecka i znajduje się przy ulicy Harcerskiej 31, 43-436 Górki Wielkie. W/w lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Do budynku szpitala prowadzą dwa wejścia:
  1. wejście główne (od strony wjazdowej przy ulicy Harcerskiej 31, Górki Wielkie), przy parkingu;
  2. wejście od strony Izby Przyjęć.
 2. Przy Budynku Głównym (bezpośrednio od strony wjazdowej) znajduje się winda z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej, drzwi otwierane, dwuskrzydłowe, umożliwiające wygodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Do Budynku Matki i Dziecka prowadzi jedno wejście główne z możliwością dojazdu osoby niepełnosprawnej, drzwi są dwuskrzydłowe, automatycznie otwierane.
 4. Przed Budynkiem Głównym (na parkingu) wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.
 5. Do Budynku Głównego oraz Budynku Matki i Dziecka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (z możliwością wcześniejszego zgłoszenia). Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem, czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 6. Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych/komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 7. Wejście główne Budynku Głównego (od strony Izby Przyjęć): Tablica informacyjna, recepcja, znaki poziome.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.
 9. Przestrzenie komunikacyjne w znacznej części są wolne od barier poziomych i pionowych; komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – w Budynku Głównym winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 10. Na parterze Budynku Głównego oraz Budynku Matki i Dziecka znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 11. W sytuacji zagrożenia pożarowego, w Budynku Głównym oraz Budynku Matki i Dziecka, w sposób czytelny oznaczone są drogi ewakuacyjne, a personel wyszkolony jest z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkach obsługi pacjenta.

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. zapewnia - świadczoną na miejscu - pomoc tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Reumatologii.

O potrzebie skorzystania z usługi można także poinformować elektronicznie, wysyłając e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 33 854 26 40 wew. 212 - również z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wizyty.

Pobierz pliki:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza